Photos

Vaghissimo Ritratto

Umberto Petrin, Gianluigi Trovesi, ECM, 2005, @R. Cifarelli